Regulamin

 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Maracana, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. W celu zapewnienia Gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Maracana zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez klub. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w klubie.
 3. O wejściu osób na teren klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy klubu, mają prawo odmówić wstępu na teren klubu bez podania przyczyny.
 4. Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 19 roku życia, a w soboty poniżej 21 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Selekcjoner lub pracownik ma prawo do wylegitymowania gościa klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 5. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich V.I.P. Maracana
 6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w klubie, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 7. Osoby przebywające w klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren klub jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości klubu.
 9. Selekcjoner ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu.
 10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości klubu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin klubu zostaną wyproszone z lokalu.
 11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu klubu, selekcjoner oraz pracownicy mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w klubie.
 12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy klubu mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w klubie odpowiada sprawca zniszczenia lub osoba za niego odpowiedzialna.
 13. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 14. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu. Gość klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 16. W piątki i w soboty na wieczory panieńskie/kawalerskie/urodziny przewidziany jest rabat na alkohol i napoje bezalkoholowe w wysokości 50{aa446b72ec0cc44fa9c2de90e128dd441a8ce6400b37b1e72589e8cc0934929f} od ceny wyjściowej, rabat udzielany jest tylko i wyłącznie osobom, które mają zarezerwowane miejsca siedzące w klubie.
 17. Manager może odwołać rabat bez podania przyczyny.
 18. Osoby posiadające rezerwacje mają prawo do otrzymania w cenie pakietu rezerwacyjnego alkohol i napoje bezalkoholowe zgodnie z opisem loży znajdującym się na www.emenago.com.
 19. Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 20. Godzina zamknięcia klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera klubu.
 21. Maracana nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie klubu.

Regulamin Szatni

 1. Szatnia jest obowiązkowa
 2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 2 złote.
 3. Wydany numerek jest podstawą do wydania kurtki.
 4.  Na jednym numerku wieszamy maksymalnie jedną kurtkę.
 5. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 6. W sytuacji gdy klient zgubi numerek, nie ponosimy odpowiedzialności za brak kurtki na danym wieszaku.
 7. W sytuacji gdy klient zgubi numerek, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie.
 8. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego numerka.
 9. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki) pozostawione w rękawach lub kieszeniach, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone.
 11. Za rzeczy pozostawione na terenie klubu, klub nie podnosi odpowiedzialności.
 12. Klub ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy klubu do kwoty 200 zł.
 13. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 7 dni.
 14. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.